zie de schoonheid, proef de smaak
van zijn kromme taal, ongerijmde
zinnen en wrange adjectieven

laat je misleiden door het metrum
dat aritmisch losjes speelt met
scherpe zinsneden die grieven

struikel niet over misplaatste t’s
verdwaalde interpunctie
maar schijn op wat je raakt je licht

want de grondtoon van zijn gedicht
over de rafels van het leven
geeft aan kunst-op-straat gezicht